Norg Afbouw

Artikel 1.

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Norg Afbouw, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80824129 . Opdrachtgever: de wederpartij van Norg Afbouw met wie een overeenkomst tot het verrichten van afbouwwerkzaamheden wordt gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Norg Afbouw en een opdrachtgever waarop Norg Afbouw deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Norg Afbouw, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offerte

1.Alle offertes van Norg Afbouw zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. 3.Een samengestelde prijsopgave verplicht Norg Afbouw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 4.Norg Afbouw is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever.

1.De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Norg Afbouw behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 2.De bouw dient wind en regen dicht te zijn ten tijde van de werkzaamheden. 3.De vloer dient zodanig opgeruimd te zijn dat er met een rolsteiger gewerkt kan worden. 4.Met het afwerken van gipsplafonds en/of gipswanden dienen de platen op een degelijke manier bevestigt te zijn en de schroeven zodanig aangedraaid te zijn dat Norg Afbouw geen last van uitstekende schroeven heeft.

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1.Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade. 2.De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van Norg Afbouw

Norg Afbouw is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk zijn toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Norg Afbouw.

Artikel 7: Verplichtingen van Norg Afbouw

1.Norg Afbouw is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. 2.Norg Afbouw is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. 3.Norg Afbouw is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werk wijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede de gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover Norg Afbouw deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. 4.Norg Afbouw vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Norg Afbouw.

Artikel 8. Uitvoeringstermijn Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Norg Afbouw derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9. Betalingen en incassokosten

1.Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Norg Afbouw aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 2.Norg Afbouw is gerechtigd om periodiek te factureren. 3.Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand. 4.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Norg Afbouw en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Norg Afbouw onmiddellijk opeisbaar zijn. 5.Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. In gebreke blijven van de opdrachtgever

1.Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is Norg Afbouw gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven 2.Indien Norg Afbouw tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Norg Afbouw is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom. 3.Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is Norg Afbouw gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven.

Artikel 11. Overmacht

 1.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Norg Afbouw geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Norg Afbouw niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 2.Norg Afbouw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Norg Afbouw haar verbintenis had moeten nakomen. 3.Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Norg Afbouw opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Norg Afbouw niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien Norg Afbouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Norg Afbouw is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Norg Afbouw het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Norg Afbouw en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.